POLARIS TRAVEL จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทุกสายการบินทั่วโลก โทร. 02 331 6235-6, มือถือ 086 312 4569, Fax 02 740 3756, Line ID : polaristour
คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 6 วัน มหัศจรรย์สวิตเซอร์แลนด์เมืองจีน TG ออกเดินทาง ธันวาคมนี้
฿32900.00
คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 6 วัน มหัศจรรย์สวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนสายการบินไทยและสายการบินไชน่าอีสเทิร์นยูนนาน (TG-MU) **********************************************************************************
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : คุณหมิง
  • รหัสสินค้า : 000092

รายละเอียดสินค้า คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 6 วัน มหัศจรรย์สวิตเซอร์แลนด์เมืองจีน TG ออกเดินทาง ธันวาคมนี้

คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 6 วัน มหัศจรรย์สวิตเซอร์แลนด์เมืองจีน

สายการบินไทยและสายการบินไชน่าอีสเทิร์นยูนนาน (TG-MU)
*********************************************************************************************************

คุนหมิง-ต้าลี่-โรงถ่ายภาพยนตร์-เจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-ทุ่งราบหวินซานผิง
ภูเขาหิมะมังกรหยก-บ่อน้ำมังกรดำ-วัดอวี้เฟิง-หมู่บ้านโบราณ-คุนหมิง ป่าหิน-เขาซีซาน
ประตูมังกร-ทะเลสาบเตียนฉือ-ตำหนักทอง

มีความยินดีขอนำท่านเดินทางสู่นครคุนหมิง เมืองเอกแห่งมณฑลยูนนาน นำท่านเดินทางสู่เขาซีซาน ลอดประตูมังกรเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมสัมผัสธรรมชาติริมทะเลสาบเตียนฉือ จากนั้นชมความแปลกประหลาดของธรรมชาติในอุทยานป่าหิน แล้วนำท่านเยือนวัดหยวนทง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นที่นับถือของชาวคุนหมิง และชมพระพุทธชินราชสามองค์ ตัวแทนของอดีต ปัจจุบันและอนาคต พร้อมให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกมากมาย ชมเมือโบราณต้าหลี่ และภูเขาหิมะมังกรหยกที่เมืองลี่เจียง ชมทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาและแนวสนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและหิมะหนาวเย็นที่หกคลุมขาวฌพลนอยู่ตลอดปี
*********************************************************************************************************

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2548  07-12 / 14-19 / 21-26 / 28 ธ.ค.-02 ม.ค.
    มกราคม 2549 04-09 / 10-15 / 17-22 / 29 ม.ค.-03 ก.พ.

วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-วัดหยวนทง
08.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เช็คกรุ๊ป หมายเลข 1 เจ้าหน้าที่บริษัท วีทีจี คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.50 น. ออกเดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี แต่ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้ อาทิเช่น โบสถ์ไทย และพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม King World Hotel, Kunming หรือระดับเทียบเท่า
*********************************************************************************************************

วันที่สอง คุนหมิง-ต้าลี่-โรงถ่ายภาพยนตร์-เจดีย์ 3 องค์
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคุนหมิง
07.55 น. เหินฟ้าสู่เมืองต้าลี่ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นยูนนาน เที่ยวบิน MU 5861
08.30 น. ถึงท่าอากาศยาน เมืองต้าลี่ แคว้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่มากมายมากกว่า 20 เชื้อชาติมีโครงสร้างสังคมแบบสตรีเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไป๋ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ ( ค.ศ 738-902) ก่อนถูกมองโกลคีพ่าย ชื่อว่าอาณาจักรน่านเจ้าและร่องรอยอารยธรรมของอาณาจักรน่านเจ้าและอาณาจักรของชาวไป๋ จากนั้นนำท่านชม โรงถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งเคยถ่ายทำภาพยนตร์จีนหลายเรื่อง เช่น 8 เทพอสูรย์มังกรฟ้า พระเอกของเรื่องคือองค์ชายต้วนอี้ ซึ่งเมืองต้าหลี่สมัยก่อนปกครองเมืองโดย คนแซ่ต้วน และชมการแสดงโชว์พิเศษภายในโรงถ่าย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ 3 องค์ หรือต้าหลี่ชันถ่า เจดีย์หลังกลางมสูงสุด สูง 220 ฟุต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนคร ต้าลี่ สร้างและชมสินค้าพื้นเมืองมาดมายที่ เมืองโบราณต้าหลี่ เป็นหมู่บ้านที่อนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม สมควรแก่เวลานำท่านรับประทานอาหารค่ำ
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Meideng Hotel, Dali หรือเทียบเท่า
*********************************************************************************************************

วันที่สาม ต้าหลี่-ลี่เจียง-บึงมักรดำเฮยหลงถาน-ภาพเขียนผนังไป๋ซา
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านโดยสารรถโค้ชเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง ผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามสองข้างทาง และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต้าหลี่และลี่เจียง รวมไปถึงชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในแถบมณฑลยูนนาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม บึงมังกรดำเฮยหลงถาน ภายในสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไป๋ซา ซึ่งเป็นอาณาจักร และเมืองหลวงของชาวนาซี เพื่อนำชม ภาพเขียนผนัง ซึ่งเป็นภาพวาดศิลปะของศาสนาพุทธ, เต๋า และลามะ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Lijiang Hotel, Lijiang หรือระดับเทียบเท่า

*********************************************************************************************************

วันที่สี่       ลี่เจียง-ที่ราบหวินซานผิง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-วัดอวี้เฟิง-หมู่บ้านโบราณ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่ราบหวินซานผิง นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่บริเวณทุ่งราบหวินซานผิง พร้อมชมทัศนียภาพของต้นสนอายุกว่า 1,000 ปี จากนั้นชมทิวทัศน์อันแสนงดงามของธรรมชาติและจากที่นี่ท่านสามารถมองเห็นความงามของ เทือกเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งมีหิมะปกครุมอยู่ตลอดปี มีทั้งหมด 12 ยอด ยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 5,596 เมตร ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาแห่งนี้
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ วัดอวี้เฟิง ซึ่งเป็นวัดลามะทิเบตที่เก่าแก่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 ภายในบริเวณวัดจะปลูก ต้นฉาฮวา หรือคามิเลียขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกคล้ายกุหลาบ บางต้นมีอายุเก่าแก่ร่วม 600 ปี และสามารถออกดอกได้มากถึงครั้งละ 10,000 ดอก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณ ท่านจะได้ชมบ้านเรือน ร้านค้าต่างๆ ตลอดจนชมความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาติกลุ่มน้อย เรียกว่าชาวนาซี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Lijiang Hotel, Lijiang หรือระดับเทียบเท่า

*********************************************************************************************************

วันที่ห้า       ลี่เจียง-คุนหมิง-ป่าหิน-คุนหมิง
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนครลี่เจียง
08.45 น. เหินฟ้าสู่คุนหมิง โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นยูนนาน เที่ยวบินที่ MU 5735
09.25 น. ถึงท่าอากาศยานนครคุนหมิง นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานป่าหิน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่มชมกับทัศนีย์ภาพของ สวนไร่นา แนวเขาที่สลับซับซ้อน และหมู่ใบสนที่เขียวชอุ่ม พร้อมชมชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย และขยันขันแข็งของชาวพื้นเมืองยูนนาน
กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมสิ่งแปลกตา และตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิด ที่มีรูปร่างพิศดาร ภายในอาณาบริเวณกว่า 400 ตร.กม. และนับได้ว่าเป็น ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเมื่อ 300 ล้านปีก่อน เคยเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ ครั้นเวลาผ่านไป ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดิน และแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา จะสามารถทำให้หินที่ว่าแกร่ง แปรเปลี่ยนรูปร่างไป บ้างมองดูเหมือนภูผา บ้างเสมือนหญิงงามในวรรณคดี เส้นทางที่ดูวนเวียน และเร้นลับประดุจเขาวงกตที่ดูราวไม่สิ้นสุด ชวนให้น่าติดตามชมยิ่งนัก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม King World Hotel, Kunming หรือระดับเทียบเท่า

*********************************************************************************************************

วันที่หก คุนหมิง-เขาซีซาน-ประตูมังกร-ทะเลสาบเตียนฉือ-ตำหนักทอง-กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน เพื่อชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชม ศาลเจ้า และวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่มีประวัติความเป็นมานานนับ 1,000 ปี นำท่านลอดผ่าน ประตูมังกร “หลงเหมิน” ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น “ประตูแห่งความสิริมงคล” ซึ่งถ้าผู้ใดได้ลอดผ่านประตูนี้ จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี จากนั้นนำท่านชมความงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ
12.00 น. รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมความงามของ ตำหนักทอง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซัยกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนัง และหลังคาสร้างด้วยทองเหลือง จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” จากนั้นมีเวลาเหลือให้ท่านช้อปปิ้งตลาดโบ๊เบีเมืองคุนหมิงก่อนเดินทางกลับ สมควรแก่เวลานำท่านสู่ท่าอากาศยานนครคุนหมิง
18.15 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 617 (แวะพักที่ จ. เชียงใหม่ประมาณ 1 ชั่วโมง)
21.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ……
*********************************************************************************************************

เอกสารในการขอวีซ่า
หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน / รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
อัตราค่าบริการ  

คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง 6 วัน T     ธันวาคม07-12/14-19/21-26/28 ธ.ค. - 02 ม.ค.
                      มกราคม04-09/10-15/17-22/29 ม.ค. – 03 ก.พ.
รายละเอียด                   ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ                 32,900 24,500
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน         29,600 22,000
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 26,300 19,600
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 24,800 18,500
ห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ                  5,000 5,000

*********************************************************************************************************

กรณีที่กำหนดการเดินทางเป็นวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ เที่ยวบินจะเปลี่ยนเป็น
TG 616 กรุงเทพฯ-คุนหมิง 12.00 -17.00 (โดยเที่ยวบินนี้จะแวะจอดรับผู้โดยสารที่ จ.เชียงใหม่ ประมาณ 1 ชั่วโมง)
TG 617 คุนหมิง-กรุงเทพฯ 18.15 -21.00 (โดยเที่ยวบินนี้จะแวะจอดรับผู้โดยสารที่ จ.เชียงใหม่ ประมาณ 1 ชั่วโมง)
หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-คุนหมิง-ต้าหลี่ // ลี่เจียง-คุนหมิง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยและสายการบินไขน่าอีสเทิร์นยูนนาน ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) และ ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุq ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน และ ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 400,000 บาท.
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บณ.วันที่ 15 ส.ค. 2548
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
*********************************************************************************************************
ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และ สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
หากผู้โดยสารท่านใด ยี่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 2,000.- บาท
หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่ามัดจำ