POLARIS TRAVEL จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก ทุกสายการบินทั่วโลก โทร. 02 331 6235-6, มือถือ 086 312 4569, Fax 02 740 3756, Line ID : polaristour
ท่องเที่ยวคุนหมิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)ธันวาคม 2548 2-5/9-12/16-19/23-26/28-31
฿18300.00
�ท่องเที่ยวคุนหมิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG) *********************************************************************************************************คุนหมิง-เขาซีซาน-ประตูมังกร-ทะ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : คุณหมิง
  • รหัสสินค้า : 000093

รายละเอียดสินค้า ท่องเที่ยวคุนหมิง 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย (TG)ธันวาคม 2548 2-5/9-12/16-19/23-26/28-31

� ท่องเที่ยวคุนหมิง 4 วัน 3 คืน
  โดยสายการบินไทย (TG)
*********************************************************************************************************

คุนหมิง-เขาซีซาน-ประตูมังกร-ทะเลสาบเตียนฉือ-ถ้ำจิ่วเซียง-
อุทยานป่าหิน-ตำหนักทอง-วัดหยวนทง

  มีความยินดีขอนำท่านเดินทางสู่นครคุนหมิง เมืองเอกแห่งมณฑลยูนนาน นำท่านเดินทางสู่เขาซีซาน ลอดประตูมังกรเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมสัมผัสธรรมชาติริมทะเลสาบเตียนฉือ ชมความงดงามของถ้ำจิ่วเซียง ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกและภูเขากัดเซาะ และสายน้ำตกที่อยู่ระหว่างกลางถ้ำ จากนั้นชมความแปลกประหลาดของธรรมชาติในอุทยานป่าหิน แล้วนำท่านเยือนวัดหยวนทง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นที่นับถือของชาวคุนหมิง และชมพระพุทธชินราชสามองค์ ตัวแทนของอดีต ปัจจุบันและอนาคต พร้อมให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกมากมาย พร้อมบริการอันเป็นมาตรฐาน

*********************************************************************************************************
กำหนดการเดินทาง ธันวาคม 2548 02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 / 28-31 / 30 ธ.ค.-02 ม.ค.
      มกราคม 2548  06-09 / 13-16 / 20-23 / 29 ม.ค.-01 ก.พ.


วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เขาซีซาน-ทะเลสาบเตียนฉือ
08.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เช็คกรุ๊ป หมายเลข 5 เจ้าหน้าที่บริษัท วีทีจี คอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.50 น. ออกเดินทางสู่ คุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. เดินทางถึงเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เขาซีซาน ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่ จึงเรียกกันว่าเขานางนอน ชม ประตูมังกร ที่เขาซีซาน ซึ่งถือกันว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภและความมั่งคั่ง เป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภ พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ที่อี้เหอหยวนในกรุงปักกิ่งได้ลอกเลียนแบบไปสร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อน และตั้งชื่อว่าทะเลสาบคุนหมิง ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในราคาถูกที่ท่านสามารถต่อรองราคาได้ตลอดทั้งสองฝั่งทาง พร้อมชมทิวทัศน์ขุนเขาตามธรรมชาติอันงดงามและน่าประทับใจ พร้อมชมสุสานของนักดนตรีเนี่ยะเอ่อที่เป็นผู้เขียนเพลงชาติจีน
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม King World Hotel, Kunming หรือระดับเทียบเท่า

*********************************************************************************************************
วันที่สอง คุนหมิง-ถ้ำจิ่วเซียง-อุทยานป่าหิน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ ถ้ำจิ่วเซียง เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมากและเป็น 1 ใน 10 ของสถานที่สำคัญทางธรรมชาติของมณฑลยูนนาน และถ้ำนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกและน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดยาว 3 - 4 กิโลเมตร ผ่านหุบเหวที่สูงชัน ภายในมีถ้ำต่างๆ มากมาย เป็นธรรมชาติที่งดงามและเป็นที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือตอนกลางของถ้ำมีลำน้ำทั้งสาย ตกลงมาจากหน้าผาสูง โดยแยกเป็น 2 สาย ซึ่งชาวคุนหมิงเรียกว่า น้ำตกผัวเมีย เป็นน้ำตกที่ใหญ่และตกอยู่กลางระหว่างถ้ำ เป็นภาพที่สวยงามอย่างมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมให้ท่านลิ้มรสเป็ดย่างใบสน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ที่พักบริเวณ อุทยานป่าหิน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Yunlin Hotel, Stone Forest หรือระดับเทียบเท่า
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

*********************************************************************************************************
วันที่สาม อุทยานป่าหิน-ตำหนักทอง-คุนหมิง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านชม อุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทรกว้างเวิ้งว้างมาก่อน และก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้น แต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้น ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 270 ล้านปี จึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ ที่มีลักษณะแปลกประหลาด บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 1,200 ไร่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางชมความงามของ ตำหนักทองสำริดจิ้นเตี้ยนหรือวังไท่เหอ เป็นโบราณสถานที่สำคัญระดับชาติ ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์ชิงระหว่างที่ อู๋ซันกุ้ย เจ้าเมืองของมณฑลยูนานปกครองอยู่ เป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดที่หล่อด้วยโลหะเพียงอย่างเดียว
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงของชนเผ่าพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม King World Hotel, Kunming หรือระดับเทียบเท่า

*********************************************************************************************************
วันที่สี่       คุนหมิง–วัดหยวนทง–ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง วัดหลวงเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและใหญ่ที่สุดแห่งเมืองคุนหมิงและมีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี แต่ละวันจะมีผู้มาสักการะหรือเที่ยวชมมากมาย ภายในศาลมีรูปเจ้าแม่กวนอิม 24 พระหัตถ์ ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้ อาทิเช่น โบสถ์ไทย และพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง ไทย-จีน
12.00 น. รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าที่ระลึกมากมายและเครื่องหนังราคาถูก
14.00 น. ให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
15.20น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมเก็บความประทับใจไปนานวัน

*********************************************************************************************************
อัตราค่าบริการ

คุนหมิง-ถ้ำจิ่วเซียง-ป่าหิน 4 วัน TG ธันวาคม02-05/09-12/16-19/23-26
                         ธันวาคม28-31 / 30 ธ.ค. - 02 ม.ค.
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ                 18,300 20,500
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน         16,500 18,500
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 14,800 16,500
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 13,800 15,300
ห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ                 2,000 2,000


  คุนหมิง-ถ้ำจิ่วเซียง-ป่าหิน 4 วัน TG มกราคม06-09/13-16/20-23                 มกราคม29 ม.ค. – 01 ก.พ.
ผู้ใหญ่ ราคาท่านละ                 18,300 18,900
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน         16,500 17,000
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 14,800 15,300
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) 13,800 14,300
ห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ                  2,000 2,000

*********************************************************************************************************

กรณีที่กำหนดการเดินทางเป็นวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ เที่ยวบินจะเปลี่ยนเป็น
TG 616 กรุงเทพฯ-คุนหมิง 12.00-17.00 (โดยเที่ยวบินนี้จะแวะจอดรับผู้โดยสารที่ จ. เชียงใหม่ ประมาณ 1 ชั่วโมง)
TG 617 คุนหมิง-กรุงเทพฯ 18.15-21.00 (โดยเที่ยวบินนี้จะแวะจอดรับผู้โดยสารที่ จ. เชียงใหม่ ประมาณ 1 ชั่วโมง)

หมายเหตุ การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ชั้นประหยัด
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 400,000 บาท.
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบินซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2548

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าทำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การชำระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 5,000.- บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิก
หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 2,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตเรียกเก็บ

หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น

เอกสารในการขอวีซ่า
หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายสี 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

*********************************************************************************************************